4-Aminomethyl-2-methyl-2H-phthalazin-1-one

4-Aminomethyl-2-methyl-2H-phthalazin-1-one