1-(4-Dimethylamino-phenyl)-2-(1-methyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-ethanol

1-(4-Dimethylamino-phenyl)-2-(1-methyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-ethanol