4-Methyl-2-(2-methylpropenyl)pyridine

4-Methyl-2-(2-methylpropenyl)pyridine