2-Methyl-3-(4-methyl-2-pyridyl)-1-propene

2-Methyl-3-(4-methyl-2-pyridyl)-1-propene