(4-Methoxyphenyl)(3-methyl-5-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile

(4-Methoxyphenyl)(3-methyl-5-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile