3-Methyl-1-dimethyl(octyl)silyloxybutane

3-Methyl-1-dimethyl(octyl)silyloxybutane