N-(2,6-Dimethylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine

N-(2,6-Dimethylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine