(5-Chloro-thiophen-2-yl)-(3-trichloromethyl-oxiranyl)-methanone

(5-Chloro-thiophen-2-yl)-(3-trichloromethyl-oxiranyl)-methanone