6-Ethyl-5-methylnicotinonitrile

6-Ethyl-5-methylnicotinonitrile