ethyl 4-({[5-(2-methylphenyl)-2H-tetrazol-2-yl]acetyl}amino)benzoate

ethyl 4-({[5-(2-methylphenyl)-2H-tetrazol-2-yl]acetyl}amino)benzoate