5,5-Dimethyl-2-phenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-1-pyrroline

5,5-Dimethyl-2-phenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-1-pyrroline