1-(2-Methyl-benzoimidazol-1-yl)-3-(naphthalen-2-yloxy)-propan-2-ol

1-(2-Methyl-benzoimidazol-1-yl)-3-(naphthalen-2-yloxy)-propan-2-ol