1-Cyclohexyldimethylsilyloxy-3-methylbutane

1-Cyclohexyldimethylsilyloxy-3-methylbutane