6-Ethyl-3-ethyl(dimethyl)silyloxydecane

6-Ethyl-3-ethyl(dimethyl)silyloxydecane