Trimethyl(4-phenoxybutoxy)silane

Trimethyl(4-phenoxybutoxy)silane