4-Trimethylsilyloxytridecane

4-Trimethylsilyloxytridecane