4-Trimethylsilyloxypentadecane

4-Trimethylsilyloxypentadecane