4-Trimethylsilyloxytetradecane

4-Trimethylsilyloxytetradecane