Methyl 4-methoxy-4,8,12-trimethyltridecanoate

Methyl 4-methoxy-4,8,12-trimethyltridecanoate