3-Hydroxycotinine, trimethylsilyl ester

3-Hydroxycotinine, trimethylsilyl ester