Ethyl 3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate

Ethyl 3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate