Ethyl 3-(dimethylamino)-4-phenylbutanoate

Ethyl 3-(dimethylamino)-4-phenylbutanoate