2-(2-{[2-(1H-1,3-benzodiazol-2-yl)ethyl]sulfanyl}ethyl)-1H-1,3-benzodiazole

2-(2-{[2-(1H-1,3-benzodiazol-2-yl)ethyl]sulfanyl}ethyl)-1H-1,3-benzodiazole