3-methyl-1,6-naphthyridine

3-methyl-1,6-naphthyridine