4-Methyl-1,6-naphthyridine

4-Methyl-1,6-naphthyridine