Benzocycloheptene, 3-trimethylsilyloxy-

Benzocycloheptene, 3-trimethylsilyloxy-