Benzocycloheptene, 1-trimethylsilyloxy-

Benzocycloheptene, 1-trimethylsilyloxy-