4-Methyl-2,6-naphthyridine

4-Methyl-2,6-naphthyridine