2-[(2-chloro-6-fluorobenzyl)thio]-5-nitropyridine

2-[(2-chloro-6-fluorobenzyl)thio]-5-nitropyridine