((2-Hydroxyethylamino)(3-indolyl)methylene)malononitrile

((2-Hydroxyethylamino)(3-indolyl)methylene)malononitrile