4-Chloro-2-methoxy-6-methyl-1,5-naphthyridine

4-Chloro-2-methoxy-6-methyl-1,5-naphthyridine