1,3,5-Trimethyl-2-(2-nitroallyl)benzene

1,3,5-Trimethyl-2-(2-nitroallyl)benzene