2-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)sulfonyl]acetonitrile

2-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)sulfonyl]acetonitrile