1,5-Dichloro-2-((2-chloro-6-fluorobenzyl)sulfonyl)-4-methylbenzene

1,5-Dichloro-2-((2-chloro-6-fluorobenzyl)sulfonyl)-4-methylbenzene