3-Dimethyl(ethenyl)silyloxypentadecane

3-Dimethyl(ethenyl)silyloxypentadecane