3-Dimethyl(ethenyl)silyloxytridecane

3-Dimethyl(ethenyl)silyloxytridecane