4-Methyl(trimethylene)silyloxyoctane

4-Methyl(trimethylene)silyloxyoctane