Carbamic acid, (3-chloro-5-hydroxyphenyl)-, 1-methylethyl ester

Carbamic acid, (3-chloro-5-hydroxyphenyl)-, 1-methylethyl ester