ethyl 2-[2-chloro-4-[(2,2-dichloroacetyl)amino]phenoxy]propanoate

ethyl 2-[2-chloro-4-[(2,2-dichloroacetyl)amino]phenoxy]propanoate