1-[(Allyloxy)methyl]naphthalene

1-[(Allyloxy)methyl]naphthalene