3-Amino-1-methyl-4-nitropyrazole

3-Amino-1-methyl-4-nitropyrazole