5-Amino-1-methyl-4-nitropyrazole

5-Amino-1-methyl-4-nitropyrazole