1-Methyl-3-nitro-1H-pyrazol-4-amine

1-Methyl-3-nitro-1H-pyrazol-4-amine