1H-Pyrazol-4-amine, 1-methyl-5-nitro-

1H-Pyrazol-4-amine, 1-methyl-5-nitro-