Benzothiazole, 2-[(1-naphthalenylmethyl)thio]-

Benzothiazole, 2-[(1-naphthalenylmethyl)thio]-