3,5-dimethyl-1-(naphthalen-1-ylmethyl)-1H-pyrazol-4-amine

3,5-dimethyl-1-(naphthalen-1-ylmethyl)-1H-pyrazol-4-amine