1H-Imidazole, 1-(1-naphthalenylmethyl)-

1H-Imidazole, 1-(1-naphthalenylmethyl)-