methyl 2-(2-fluoro-4,5-dihydroxyphenyl)acetate

methyl 2-(2-fluoro-4,5-dihydroxyphenyl)acetate