4-Fluorophenyl 2-oxiranylmethyl sulfide

4-Fluorophenyl 2-oxiranylmethyl sulfide