1-Naphthalenemethyl 2-phenylcinnamate

1-Naphthalenemethyl 2-phenylcinnamate